Nej, jag sviker inte den personliga integriteten.

Så har då äntligen saker och ting kring en förändrad FRA-lag kunnat konkretiseras utåt sett. I egenskap av FRA-lagskritiker inom Centerpartiet har jag haft löpande kontakter med såväl andra kritiker inom Centerpartiets led som med partiledningen (Anders Flanking) och även enskilda riksdagsledamöter. Den dialog som har funnits har varit mycket god, även om jag emellanåt har känt mig frustrerad och velat skrika rakt ut över att det tidvis har känts som om inget händer officiellt. Trots det så har arbetet fortgått i stadig takt fram tills nu.

Idag var det alltså dags för statsministern och försvarsministern att lägga fram det hela. Det handlar om förbättringar på sammanlagt 15 punkter. Min förhoppning är att man visar att detta är gjort på allvar och att man kanske efter en djupare analys slår fast punkter som förhindrar ändamålsglidning.

Nej, inte ens med alla dessa förbättringar så är lagen helt bra. Den är däremot acceptabel och den innebär att regeringen på vissa punkter och i vissa delar faktiskt gör något som kan liknas vid en kovändning. Detta gör man alltså p.g.a. att man till slut insett att man måste lyssna på kritikerna. En kovändning av den anledningen är knappast klandervärd och det handlar inte heller om s.k. kappvänderi. Hut och heder gjorde sig gällande och det är faktiskt i allt väsentligt något gott. Sammanställningen över förändringarna följer längre ner i denna bloggpost.

En sak som jag däremot måste få lov att reflektera över är det sätt som några av de kvinnliga, folkpartistiska kritikerna har agerat på. Vi har sett ett konsekvent genomfört arbete från Centerpartiet. Valet har dock gjorts att utföra detta arbete utanför strålkastarnas sken. Mediala utspel som framstår som gjorda för egen politisk vinning har varit det som har varit den rådande ordningen från vissa av dessa. Detta trots att dessa utspel i viss mån kan sägas ha varit hämmande för själva arbete, och t.o.m. vid åtminstone ett tillfälle faktiskt ha äventyrat de fortsatta samtalen kring FRA-lagen.

Vad det egentligen handlar om är att se till politiken så som bedrivs i verkligheten. Det går inte fort och det är inga gigantiska kast i olika riktningar. Det handlar om att på ett realistiskt vis se till vad som går att göra utan att kasta ut regeringar eller orsaka revolutioner. Det handlar om att inse att vår värld ingalunda är perfekt och att vi faktiskt har ett stort antal lagar som gäller idag och som är betydligt sämre skrivna än den FRA-lag som vi nu med största sannolikhet kommer att få. I denna nya tappning råder väsentligt mycket bättre balans mellan syfte och konsekvens än vad som gällde för den ursprungliga lagen.

 1. De ändamål för vilka signalspaning får bedrivas preciseras ytterligare och anges i lag i stället för i förordning.
 2. Tillstånd till signalspaning ska prövas av domstol.
 3. FRA ska ansöka om tillstånd för all signalspaning. Även signalspaning för regeringens behov omfattas alltså av tillståndskrav.
 4. FRA ska bara få tillgång till de ”trafikstråk” som domstolen bestämmer.
 5. I lagen tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.
 6. FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.
 7. En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.
 8. Sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person får inte användas utan särskilt tillstånd.
 9. Närmare föreskrifter om förstöring meddelas. I lagen tas in en hänvisning till den lagstiftning som reglerar FRA:s personuppgiftsbehandling.
 10. Kontrollmyndighetens självständighet och förutsättningar för rättslig efterhandskontroll förstärks.
 11. En underrättelseskyldighet till enskild införs.
 12. Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.
 13. Om information från själavårdande samtal skulle komma till FRA måste den omedelbart förstöras.
 14. Inget råmaterial (i debatten benämnd trafikdata) får sparas i mer än ett år (ej heller av historiska, statistiska eller liknande skäl).
 15. Vid kontrollstationen 2011 ska kontrollorganen göra en bedömning av huruvida FRA:s verksamhet bedrivits på ett etiskt riktigt sätt.

Under kvällen kommer jag att för mig själv bena ut denna nya lag för att söka efter kvarvarande problemområden. Dessa ska givetvis belysas, men att Sverige i alla lägen ska ha en lagstiftning som exakt passar mig, dig eller någon annan enskild är lite väl utopiskt tänkt. Självklart så kommer lagar alltid att ha mer eller mindre allvarliga brister. Min spontana reaktion på just denna lag är dock att den nog är rätt så ok, och att ha omvandlat det som vi alla högljutt har kritiserat sedan den 18/6 till något som sannolikt väldigt många av oss kan acceptera är starkt jobbat av såväl Centerpartiet som Folkpartiet. Det är även bra gjort av Moderaterna att konstatera att man måste lyssna när det gäller kritik av denna magnitud. Att agera på detta vis är en styrka, mer än en svaghet. Låt oss däremot få slippa att se liknande hantering av andra lagar som berör den personliga integriteten i fortsättningen.

Oavsett vilket så ska jag noga begrunda allt detta för att se om jag efter en smula eftertanke är lika positiv. Återkommer om det senare.

Regeringens pressmeddelande

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

50 Replies to “Nej, jag sviker inte den personliga integriteten.”

 1. Gott så! Bra. Det finns som sagt fortfarande problemområden – Vad i hela fridens namn är ett ”trafikstråk”? Och hur kommer det att teknisk implementeras? – men än så länge ser det iallafall rimligare ut. Jag gillar punkterna 3, 6, 11 och 14, men noterar att punkt 13 är tveksam – Ok, samtal med präster nämns, men inte andra tystnadpliktområden (sjukvårdskontakter) eller yttrandefrihetspunkter (samtal med journalister).

  Men som sagt, så länge vi kan få en precisering av det tekniska som visar att det inte är staten (vare sig i form av FRA eller någon annan myndighet) som ska sköta den första filtreringen, och att vi får veta vad aom menas med ”trafikstråk”, så.

 2. Johan G:
  Det som är viktigt att tänka på nu och framöver är att det enda underlag vi idag kan luta oss emot är ett pressmeddelande och en presskonferens. Först när vi ser en färdig proposition går det egentligen att ta ställning. Å andra sidan så har vi nu alla möjligheter i världen att peka ut just dessa problemområden så att dessa klargörs i propositionen. Den möjligheten måste vi ta vara på.

  Jag har ännu inte hunnit djupanalysera ordentligt, men om jag ser till andemeningen i detta så framstår det som allt tydligare att den massiva kritiken har lett fram till ett antal avgörande förbättringar. Det är inte perfekt och det finns frågetecken, men visst tusan är detta många steg i rätt riktning.

  Erik Hultins last blog post..Nej, jag sviker inte den personliga integriteten.

 3. Jag har alltid haft för mig att FRA-lagen var till för att scanna av trafiken för att upptäcka mönster och i sin tur kunna identifera hotbilder ifrån de mönstrena. Om FRA måste gå via domstol och ha någon form av argument för att få lyssna av någon viss nod eller vad man ska kalla det, faller inte hela mönstermetoden då?

  Om man nu vet var man letar är det inte vettigare att koppla in sig i närmaste (för hotbilden) gemensamma router?

  Jag tycker det luktar svepskäl.

  Pontus Perssons last blog post..Exempel: Copyrighten blir för girig

 4. Visst måste det medges att det i det nya förslaget skett förbättringar – men tänk efter, om man ser FRA som en del av det svenska försvaret; skulle det vara rimligt att 51% av Sveriges riksdag beslutar om att lägga ner alt nyetablera ex vis flygvapnet? Krävs inte en bredare politisk uppgörelse i en fråga som denna? Skapar detta förtroende för riksdagen när nästa riksdagsmajoritet river upp lagen ? Det riktiga är ett ”omtag” och kanske skulle då en stor majoritet ha kommit fram till det nu föreliggande resultatet ? Ett av resultaten av denna bedrövliga tokfors-hantering blir förmodligen att PP rekryterar de kreativa – men det kanske är bäst så?

 5. Ser några omedelbara brister:

  – Det förefaller som om FRA får rätt att inhämta enskildas trafikdata (14), även om lagringstiden begränsas.

  Jag begriper inte om det krävs särskilt tillstånd för varje trafikuppgift som kan hänföras till fysisk person. Det borde det göra. Metod- och utvecklingsverksamheten får aldrig bli ett eget spår, där man kan frångå den vanliga godkännandeprocessen. (Se skissen hos stoppafralagen.nu)

  – FRA bör inte få hantera svensk trafik som inhämtats av utländsk tjänst. Det internationella samarbetet riskerar annars att bli en väg runt regelverket.

  – Vad hände med sanningskommissionen?

 6. Onekligen har kvinnorna i Folkpartiet försökt sig på att ta billiga politiska poäng med sina utspel, men innan Centerpartiet slår sig alltför mycket för bröstet bör Fredricks enormt ruttna skådespelari i samband med omröstningen om den ursprungliga versionen av FRA-lagen tas i beaktande…

  David Weinehalls last blog post..Frågor kvarstår kring FRA-lagen v1.1

 7. Pontus:
  Detta med mönster och sociogram har varit teorier som inte fullt ut har bekräftats. Att kartlägga och scanna för att finna mönster är ju ett av de grundläggande problemen med den ursprungliga FRA-lagen. Som jag tolkar pressmeddelandet så ska det inte längre vara möjligt, och det ser jag som ngt bra.

  Sture:
  Visst hade en bredare uppgörelse varit att föredra, om den vore möjlig. Jag är dock inte så säker på att en sådan vilja alls finns hos någon part. Vi har inte heller sett Sahlin säga att sossarna kommer att riva upp en lag med detta innehåll.

  Fredrik L:
  Visst finns det brister, men här bör man betänka att det vi hittills har sett är ett pressmeddelande och en presskonferens. Hur bra (eller dålig) denna lag kan vara vet vi inte förrän det finns en proposition att läsa. Det är den som kommer att avgöra allt, och att kritisera pressmeddelandets eventuella brister är i princip enbart spekulationer.

  David W.
  Det ifrågasätter jag absolut inte. Skillnaderna mellan de två sakerna är emellertid ganska stor. I Federleys fall så fanns det ett klart och tydligt angivet bäst-före-datum på vad han sa och vad som blev. När det gäller Folkpartiets kvinnor så handlar det mera om att försöka suga åt sig stora mängder ära för något som de förvisso har hjälpt till med att driva fram, men som de ingalunda ska ha all ära för.

  Erik Hultins last blog post..Nej, jag sviker inte den personliga integriteten.

 8. Det förslag som klubbades den 18 juni var alltså ofullgånget. Det skulle inte ha förekommit!

  Ändå klubbades det?

  Vilket underbetyg!

  Fredrik Reinfeldt borde be om ursäkt för att han sa att hela frågan skulle tjäna på att debatten la sig.

  Han anser ju nu uppenbarligen att han hade helt fel!

  Jag anser att de nya – VI HAR INTE ENS SETT DEM ÄNNU – skrivningarna som aviseras inte räcker. Av den enkla anledningen att det inte är lagtexten som är viktigast utan den rent fysiska implementationen.

  Jag är inte så intresserad av vad FRA FÅR göra som vad FRA KAN göra. Då är jag inte ett dugg lugnad av torsdagens besked.

  Chansen finns fortfarande:
  RIV UPP – GÖR OM – GÖR RÄTT!

 9. Erik: ”Detta med mönster och sociogram har varit teorier som inte fullt ut har bekräftats.”

  Erkände inte till och med en FRA-anställd under centerns fredagshearing att ”trafikanalys är ett verktyg bland många”? Jag har för mig att det var rätt tydligt, och ett av de viktigaste slutsatserna från den ”hörningen”?

  För övrigt tycker jag det är viktigt att få detaljerna på bordet snarast möjligt. Som Hans J säger så är jag mer intresserad av vad FRA *kan* göra än vad de *får* göra. Erik: uppfattade du att lagförslaget (det nya) skulle komma fram först i oktober nästa år..?

  Olof Bjarnasons last blog post..FRA2: Jan Ericson (m) säger inte samma sak som Tolgfors/Reinfeldt

 10. Erik,
  Du gör bra som väntar. Det är seriöst. Vänta tills det finns lagtext, proposition och olika röster har yttrat sig om detta.

 11. Överlag så bör vi alla vänta och se vad det är som kommer ut av allt detta. Vi bör däremot gemensamt analysera och bevaka att skrivningarna blir de rätta. Pressmeddelandet som kritiseras av många är ingalunda något dokument, utan det kan i stort sett endast betraktas som en avsiktsförklaring. Vi kritiker behöver fortfarande följa processen så att allt blir rätt nästa år. En annan sak som jag ställer mig frågande till är om Socialdemokraterna har för avsikt att även riva upp denna lag om de vinner valet. Kritiken från Bodström har ju, mig veterligen, handlat om hur lagen kommit till och nu ändrats snarare än hur själva lagen nu kommer att se ut. Gillar sossarna ens tanken på en domstol som står över regeringen som i detta fall? Jag vet inte, men det är värt att fundera noga över. Skulle man inte kunna se detta som ett mikrosteg i riktning mot något som har vissa likheter med en författningsdomstol?

  Utan tvekan så kan man ha starka synpunkter på hur lagens väg till verklighet har hanterats. Det är inte en normal väg i fortsättningen får jag hoppas.

  Mark:
  Först när det finns en proposition tillgänglig så kan man börja dra slutsatser. Tills dess så är det bästa alla kan göra att vara konstruktiva och försöka påverka så att inga eländiga formuleringar slinker igenom. Kritisera ska man göra, men att fullständigt såga ner detta utan att man ens har ett dokument som det grundar sig på känns inte seriöst. Lika oseriöst är det att helt oreserverat lovorda det hela. Vi vet för lite än så länge, helt enkelt.

  Erik Hultins last blog post..Nej, jag sviker inte den personliga integriteten.

 12. Tydligen kommer domstolen INTE att förhandspröva alla sökbegrepp. Detta uppger nu Johan Linander på sin blogg.

 13. Lars-Erick:
  Jag klankar inte på fp-kvinnorna för deras insats i allt detta. Det jag syftar på är det mediala sättet som de tämligen uppenbart har försökt ta åt sig hela äran för förändringarna. Helt givet har de spelat en roll, men jag menar att denna fråga är alldeles på tok för viktig för att någon enskild ska försöka vinna egna politiska poänger på det.

  Jonas:
  Om det är på så vis som Johan uppger vet jag inte. Det bekräftar dock vikten av att allt detta noga följs upp så att det inte bara blir tomma fraser som ska dölja en annan innebörd i lagtexten.

  Erik Hultins last blog post..Nej, jag sviker inte den personliga integriteten.

 14. Erik;

  När kan vi förvänta oss att få mer detaljer? Jag har hört bud om 20. december och oktober nästa år.

  Vet inte vilket man ska hoppas på – oktober nästa år låter mer som en parlamentarisk utredning (och det är jag positiv till!) men det blir ju den gamla lagen som träder i kraft 1. januari.

  Om det är 20. december finns större chans att avvärja gamla lagen, men samtidigt är det juletid – dåliga odds.. och alldeles för kort parlamentarisk utredningstid.

  Jag kan inte tycka annat än att det varit bättre att göra nystart på detta. Med all lönndom i hanteringen som kommit fram också..

  Olof Bjarnasons last blog post..FRA2: Jan Ericson (m) säger inte samma sak som Tolgfors/Reinfeldt

 15. Jens O:
  Nog finns det allt saker i pressmeddelandet som förändrar lagen, men innan man fördömer alt. hyllar lagen så måste vi veta hur den är tänkt att formuleras.

  Olof:
  Jag vet faktiskt inte när fler detaljer kan förväntas, men jag ska försöka få reda på det. I övrigt så kan jag håla med dig om att en nystart hade varit bättre. Jag är å andra sidan såpass pragmatisk så att jag hellre ser till slutresultatet än till principen om hur det borde ha hanterats.

  Erik Hultins last blog post..Nej, jag sviker inte den personliga integriteten.

 16. Erik du skriver till Olof ”Jag är å andra sidan såpass pragmatisk så att jag hellre ser till slutresultatet än till principen om hur det borde ha hanterats.”
  Jag ser det nog som så att det ”mest” pragmatiska i detta fallet är att hålla på principer;

  Låt mig citera pkt 1 av Eva Franchell sammanfattning på AB s ledarsida 27 sept Det här duger inte, Tolgfors
  http://www.aftonbladet.se/ledare/svenskpolitik/article3404567.ab

  1. Säkerheten

  Den svenska säkerhetspolitiken ska bygga på en bred parlamentarisk grund. Om partierna kan enas om säkerhetspolitiken står den fast oavsett vem som är statsminister.

  Den visar på lugn och samordning mot omvärlden, den ger oss ork att ägna oss åt kampen för människors värde och säkerhet här hemma och i andra länder.

 17. Erik Hultin:
  En inte helt oviktig detalj, är vad som menas med ”trafikstråk”. Där finns inget formalia specifiserat. Ingen vad jag läst, vet vad som menas med detta. Men det är oerhört viktigt, när det just är specifika stråk, vilket FRA skall få tillgång till.

  Den nya myndigheten, vilket skall hantera den saken dessutom??
  En ny skylt på en kontorsdörr, ute på Lovön då kanske. När det inte är gångbart till att bygga nytt bara för den, när allt redan finns ute på ön hos FRA.

  Jens Os last blog post..FRA frågan och Regeringen, underminerar vår demokrati

 18. Sture:
  Jag sympatiserar i sak med dig. Däremot så vet jag inte om denna regering är bättre än tidigare regeringar i just det avseendet.

  Jens O:
  Ingenting är överhuvudtaget specificerat än så länge. Det enda vi har sett än så länge är en presskonferens och ett pressmeddelande. Dessa signalerar dock om en kursändring av rejäla slag. Om det hela har åtegivits korrekt till mig vad gäller olika delar av det kommande innehållet så känns det mycket bra. Det är däremot mycket, mycket viktigt att vi alla följer upp de dokument som kommer senare. Det är där sanningen kommer att uppenbara sig.

  Med tanke på dels den signal man har skickat med detta pressmeddelande och hur enormt politiskt korkat det vore att dra på sig denna debatt och kritik nästa höst, med ett år kvar till valet, så tror jag faktiskt på att detta kommer att genomföras på ett bra sätt.

  Erik Hultins last blog post..Nej, jag sviker inte den personliga integriteten.

 19. Tyvär Erik. Men jag håller inte med dig, när det hitintills har varit kantat av konstanta blundrar, sanningsglidningar och direkta lögner. Visst det är viktigt, att följa upp och läsa det färdiga materialet. Men det får vara nog nu. Det som fortfarande, inte är specificerat och formaliserat, borde ha varit det för länge sedan.

  Grundförutsättningarna kommer inte att ändras, enligt de utsagor som föreligger (Försvarsdepartementet). Så den ”nya” lagen synes enbart vara en ren skimär, för att få enighet i Alliansen.

  Alliansen måste gå! Så här får det inte fortsätta.

  Jens Os last blog post..FRA frågan och Regeringen, underminerar vår demokrati

 20. Jens O:
  Det du alltså menar (om jag förstår dig rätt) är att motståndet egentligen borde ha handlat om att försöka få bort den nu sittande regeringen.

  Du bygger din tes på dels ett pressmeddelande och dels en utsaga från Försvarsdepartementet, såvitt jag kan se.

  Jag motsäger dig inte för att försvara den förändrade lagen, utan vad jag menar är att jag vill se vad dessa förbättringar har för praktisk innebörd innan jag säger bu eller bä.

  Erik Hultins last blog post..Nej, jag sviker inte den personliga integriteten.

 21. Erik H:
  Nej inte från första början, när det inte hade med saken att göra. Men det får vara nog nu.

  Det som var viktigt, var att få till en riktig lagstiftning.
  De senaste uppgifterna, kommer från Mark K. I en postning i HAX blogg.

  http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/09/fra-frsker-regeringen-bluffa.html?showComment=1222506780000#c6180883916237767813

  ”Jag hoppade av mina uppdrag för det finns allvarliga brister i överenskommelsen. HAx har uppmärksammat en av dem, filtrering kommer att ske hos staten, antingen av ett ”dubbel-FRA” eller FRA som ber om tillstånd av en domstol. Det blir nog det senare. Det är alltså samma lag som i juni men nu kallas den ”domstolsliknande nämnden” för ”domstol”. Marginell förändring. Jag tror det kallas kosmetika.”

  En Regering vare sig kan, eller får bete sig, som den sittande gör. Det skadar enbart och är absolut inte bra, för Sverige som nation och demokrati.

  Jens Os last blog post..FRA frågan och Regeringen, underminerar vår demokrati

 22. Erik,
  Jag har kommit till insikt att regeringen är så fast i att FRA ska arbeta på ett visst sätt så det går inte att fixa denna lag på ett sätt som du och jag skulle gilla. När de sista borgerliga ledamöterna gett med sig saknar vi påtryckningsmedel. Game over.

 23. @Mark:

  Nu har jag skrivit om denna raden 4-5 gånger men tja ja…

  Är det dödsstraff på att kasta en ”överenskommelse” som var baserad på lögner och som var avsiktligt vilseledande?
  Har de vid vite om ekonomiskt skadestånd förbundit sig att rösta på ett visst sätt?

  Om de som inte visste vad ordet ”trafikstråk” betyder får veta att det inte existerar ett sådant ord i datavärlden? Jag har heller aldrig hört detta ord och jag har ett antal 10-tals år bakom mig i branchen.

  Förutsättningarna finns ju alltså inte. ”Överenskommelsen” gäller väl bara om förutsättningarna gäller? Om 2+2=4 och så vidare…

  De har blivit lurade. De som använt sådana begrepp som ”trafikstråk” är lögnare och charlataner.

  Hederliga riksdags-män och kvinnor har all rätt att kasta ”överenskommelsen”!

 24. Idag bekräftade Johan Linander att det visst ska byggas samverkanspunkter:

  FRA kommer inte att få tillgång till samverkanspunkterna. Tanken är ändå att dessa ska byggas upp och det blir sedan domstolen som bestämmer vad FRA ska få tillgång till. Men kontrollen över samverkanspunkterna och myndigheten med spaningsbefogenheten delas alltså, vilket enligt mitt perspektiv starkt ökar skyddet mot missbruk.

 25. Svensk Myndighetskontroll anser att vi nått vägs ände med de tekniska och juridiska aspekterna av lagen, de 15 punkterna som nu är uppe för debatt i riksdagshuset sätter stopp för den delen.

  Ja, jag kan till viss del hålla med, men de punkterna är minst sagt diffusa så det finns inget förslag att nagelfara på juridiska grunder.
  Däremot kan man angripa avsaknaden av konkreta punkter.

  Nu kan vi gå in på den debatten som fördes från början tills de tekniska aspekterna dök upp, vi vann ju den så varför inte den rent etiska delen också?

  1. Behövs lagen?
  2. Behöver FRA spana i kabel/tråd?
  3. Är hotet mot Sverige så stort att det öht krävs ett integritetsintrång av den magnituden?

  NEJ!

  Det har inte förändrats.
  Lagen är onödig och faller därmed på proportionalitetsprincipen, intrånget är större än nyttan.
  Inte ens i förebyggande syfte ser jag att den gör mer nytta än skada, som jag skrev på Svart Måndag den 2 Aug.

  ”Lagen är ett större hot i sig själv.

  Jag hävdar att det är ett större hot mot Sverige att införa denna lagen då den riskerar att bli en självuppfyllande profetia.

  Länder, organisationer och personer som betecknas som ”terrorister” av många i västvärlden har sett och ser Sverige som en röst av lugn och förnuft i en värld av hets och vansinne.

  Det är inte för inte som Sverige har varit det landet som fungerat som medlare mellan stridande parter sedan 50-talet, tom Hamas har begärt att Sverige ska medla i Israel/Palestina-konfikten, bara för att nämna ett exempel.

  Samma länder, organisationer och personer kan komma att se denna lagen som att Sverige har valt sida och ställt sig vid USA/Storbritannien’s sida i kriget (som många betecknar som) mot Islam.

  Därigenom ställer vi oss i skottfältet för just de dåd som FRA och regeringen påstår sig vilja förhindra med hjälp av FRA-lagen.”

  scaber nestors last blog post..Trafikstråk, eller hur man hittar på ord för att slippa säga massavlyssning.

 26. Erik, den här punkten är förbryllande:

  I lagen tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.

  Detta innebär ju förbud mot att inhämta inrikestrafik, vilket redan är infört i lagen.

  Är det inte Centerns förslag som avses, dvs ”avsändare ELLER mottagare i Sverige”?

 27. 4 DAGAR KVAR!

  Det är nu 4 dagar tills sista chansen att få bort FRA-lagen är borta!

  Dags att starta nedräkningen!

 28. Hittade intressanta uppgifter i kommentarna hos Mark Klamberg, som i alla fall var nya för mig.

  Alla talar sig varma för den tyska lagstiftningen eftersom Europadomstolen godkänt den. Samtidigt tycks den tyska kontrollfunktionen inte fungera som den borde.

  Inom loppet av tre år har minst två jätteskandaler kommit i dagen. Den tyska motsvarigheten till FRA, BND, är kraftigt ifrågasatt liksom kontrollfunktionen TKG.

  Mot den bakgrunden är det närmast tragikomiskt att ta just Tyskland som förebild.

  Under flera månader har en tysk journalist på der Spiegel avlyssnats trots att BND inte får spana på

  a) tyska medborgare
  b) journalister.

  Men huvudpoängen är att detta inte upptäcktes av kontrollorganet. Det var tack vare ett tips inifrån BND som skandalen avslöjades.

  Så då inställer sig frågan: Kommer FRA-anställda att kunna avslöja oegentligheter utan att riskera repressalier? Vill minnas att Centern hade något förslag om detta. Vart tog det vägen?

  Och hur säkerställer man att de svenska kontrollorganen verkligen får full insyn i allt som sker på FRA och i deras utländska utbyte?

 29. Erik,

  Tack för allt du gjort och bidragit med i FRA-frågan! Tack för att du är ett föredömme för demokratin, samtidigt som du har intigritet!

  Att du orkat 🙂

  Erik till riksdagen, för centerpartiet!

  Mvh, Anders

 30. Erik!

  Hoppas allt är väl med dig.

  Vad tycker du om följande frågor som jag och några till totat ihop för att ställa till riksdagsledamöterna:

  1. Den information som staten får tillgång till genom FRA-lagen kan användas för att bedriva åsiktsregistrering.

  2. Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv får användas som sökbegrepp i FRAs databaser.

  3. Dessa personuppgifter får överföras till annat land. Enligt Europakonventionen är det stor skillnad mellan ett brev skrivet på papper och ett elektroniskt brev.

  4. Denna undersökning genomförs med hjälp av en dator placerad utanför Sveriges gränser. Om den s.k. FRA-lagen varit i kraft hade dina svar automatiskt överförts till en statlig myndighet.

  5. Tillgänglig information visar att vi idag är utsatta för allvarliga hot och den föreslagna avlyssningen ger ett bra skydd mot dessa.

  Om du (eller någon annan här) vill vara med och maila riksdagsledamöterna, läs vidare här:

  Fem frågor

  Olof Bjarnasons last blog post..Fem frågor

 31. Blev en liten copy-paste miss där, en mening hamnade på fel fråga! Här är rätta fråga 2, 3:

  2. Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv får användas som sökbegrepp i FRAs databaser. Dessa personuppgifter får överföras till annat land.
  3. Enligt Europakonventionen är det stor skillnad mellan ett brev skrivet på papper och ett elektroniskt brev.

  Olof Bjarnasons last blog post..Fem frågor

 32. Jag var rätt nöjd med den omformulering som gjordes, men det är som sagt två stora svagheter som redan nu avslöjats.

  1)
  Det ska fortfarande byggas samverkanspunkter där all trafik ska passera. Det är fortfarande en myndighet som ska få tillgång till den trafiken för att sedan lämna över intressanta delar till FRA. Att det är en annan myndighet än FRA som lyssnar på oss gör inte saken bättre, bara annorlunda. Finns det kontrollorgan på den nya myndigheten överhuvudtaget?

  2)
  Datainspektionen (jag gillar dom) har redan hittat felaktigheter hos FRA. Men de har ingen möjlighet att göra något åt det bortsett från att berätta för media om det. Vad är poängen med redundanta kontrollorgan om de är tandlösa?

 33. Försvarsministern har nu meddelat att regeringen INTE tänker initiera någon utredning rörande FRA:s tidigare verksamhet. Det var beskedet till Fredrick Federley i kammaren den 16 oktober.

  Överenskommelsen den 18 juni innehöll faktiskt ett krav på en sådan utredning.

  Frågan är hur ni centerkritiker nu tänker agera i frågan.

  Läs gärna mer här och här.

 34. Snabb info till de som har efterlyst mig både här och via mail.

  Jag har inte lagt ner bloggandet och inte heller vikit ner mig på något vis. Jag har däremot jobbat för att ta igen den tid jag lade förut på FRA-frågan. Företaget ska ju leva också. 🙂

  Inom kort återkommer både jag och CenterUppropet.

  Erik Hultins last blog post..Nej, jag sviker inte den personliga integriteten.

 35. Nu har Fredrick Federley kommenterat beskedet från Tolgfors. Uppenbarligen kvarstår Centerns krav på en utredning. Frågan är bara med vilken kraft partiet är berett att driva frågan.

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.