Tankar om FRA-lagen. / Magnus Norell

Här följer en gästbloggning av Magnus Norell, fil dr, forskare vid Försvarets forskningsinstitut (FOI).

– – – –
“We the People….”

….“That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed.”

Meningarna ovan kommer från två dokument som berör grundläggande premisser för hur demokratier fungerar och struktureras. De första orden är från ingressen till den amerikanska konstitutionen och i all sin enkelhet belyser de det faktum att det är ”vi, folket” som är grunden för all demokratisk statsbyggnad. Detta är en av de finaste frukterna av upplysningens idévärld och ett exempel på hur dessa idéer aktivt förts vidare i en levande grundlag. Något som understryks än mer av det andra citatet. Det kommer från det andra stycket i den amerikanska självständighetsdeklarationen och är, även detta, en påminnelse – en självklar sådan – att i demokratier är det enskilda människor som utgör grundstenarna i samhällsbygget, samt att dessa människor har en mängd rättigheter (och skyldigheter) som inte får missbrukas eller åsidosättas, i varje fall inte utan riktigt goda skäl.

Båda dessa dokument utgår från att just ”vi, folket” förutsätts vara både förnuftiga och tillräckligt insatta i frågor för att kunna fatta beslut, även i svåra och komplicerade frågor.

Dessa resonemang leder så in på en av de två huvudfrågor kring vilka FRA-debatten kretsat under månaderna som gått sedan omröstningen i juni, nämligen de principiella invändningarna mot lagen. Dessa invändningar är av både juridisk och politisk karaktär. Vad gäller de många juridiska invändningarna (som redan lett till en anmälan till Europadomstolen) hänvisar jag till de jurister som föredömligt artikulerat denna kritik. Några exempel är Clarence Crafoord (vid Centrum för Rättvisa) och förre SÄPO-chefen Anders Eriksson. Dessa argument väger naturligtvis tungt och det är märkligt att inte dessa, rätt självklara, lätt förutsedda problem beaktades innan lagen lades fram för omröstning.

De politisk-principiella argumenten mot lagen är också tunga. Dessa principiella invändningar har riktat in sig på ingreppen i medborgarnas privata sfärer – oavsett om det gäller e-post, sms eller annan elektronisk trafik – samt de övergrepp som den massavlyssning det är frågan om utgör (för mer om definition av massavlyssning; se t.ex. Mark Klamberg: FRA är massavlyssning) Möjligen kan jag anse att dessa för demokratin så viktiga argument lite väl lätthänt viftas bort av lagens förespråkare.

Det är värt att understryka att det är frågan om brott mot vår egen grundlag, europakonventionen om de mänskliga rättigheterna samt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. De ingrepp som är tillåtna i dessa rättigheter förutsätter antingen brottsmisstanke – vilket naturligtvis kan vara svårt när det gäller underrättelseverksamhet – krigstillstånd eller annat allvarligt yttre hot. Men inga argument att det skulle råda någon form av ytterligt svår hotbild har presterats av förespråkarna. Detta för oss in på den andra huvudfrågan kring vilken debatten rört sig, nämligen den om hur effektiv denna lag kan anses bli med hänsyn till det förespråkarna säger att den ska göra; skydda mot ”yttre hot”.

Om vi för en stund bortser från bristen på sådana hot och accepterar att de finns kan man konstatera att mandatet för FRA:s inriktning är mycket bred. Som dessa yttre hot beskrivs i propositionen (sid. 17 och 36 t.ex.) omfattar det allt från internationell terrorism, över miljöhot till IT-beroende och försörjningskriser. Här inställer sig en rad utmaningar för FRA att, ska vi säga, ”fokusera verksamheten”. Detta ska hanteras genom att regeringen anger prioritetsinriktning, därefter tas det fram ”filter” för att komma åt det som är av intresse. I debatten har FRA hävdat att dessa filter främst ska vara av teknisk art, alltså tekniska parametrar som t.ex. e-postadresser, telefonnummer eller kemiska formler. Inget hindrar dock att personuppgifter som t.ex. namn, etnisk tillhörighet samt religiösa och politiska åsikter också används. Detta framgår av lagtexten. Enligt proposition sägs det vidare att utformningen av dessa sökbegrepp betraktas som en praktisk fråga för FRA att lösa. Huruvida detta kommer att ändras eller inte återstår att se. Men det är viktigt att komma ihåg att för att någon utanförstående, den ”domstolsliknande nämnd” som det talas om t.ex., ska kunna ha en vettig åsikt om dessa sökbegrepp/filter krävs det en bakgrundskunskap som det i praktiken är omöjligt att ha utan stor och flerårig insikt i just underrättelsefrågor.

Låt oss också hålla i minnet att det ska ske i ljuset av att det unika i FRA-lagen är att den möjliggör konstant övervakning av kommunikation, samt att den utgör en kraftig utökning av FRA:s mandat eftersom all kabeltrafik som korsar landet, potentiellt, överförs till FRA. Detta skall ske via de s.k. portaler som operatörerna skall skicka trafiken till.

Kan detta fungera som ett skydd mot en i sanning ganska hemsk omvärld, om man får tro FRA och regeringen? För det första: som organ för att kunna kontrollera medborgarna är detta instrument varje illasinnad regerings ”våta dröm”. Därmed absolut inte sagt att denna regering är illasinnad eller att FRA inte har ”rent mjöl i sin påse”. Tvärtom, förespråkarna menar säkert väl men icke förty, denna lag ger myndigheterna en laglig möjlighet att penetrera medborgarna på ett sätt som inte funnits förut. Det är en långsiktig potentiell risk med lagen; vi vet av erfarenhet att all sådan kraftigt utökad avlyssning och övervakning lätt kan leda till både läckage och missbruk och detta på bekostnad av människors rättssäkerhet och integritet.

Som spionverktyg (och FRA bedriver även spionverksamhet) kan det kanske också fungera; jag har inga problem med det. Spioneri förekommer överallt och Sverige bör självklart också ha möjlighet att avlyssna främmande makt. Återigen är det regeringen som bestämmer inriktning.

Så var det då övriga frågor om det finns yttre hot. Terrorism, som jag vågar påstå att jag kan en hel del om, kan, som ett sätt bland flera, bekämpas med avlyssning. Men för att vara effektiv måste den riktas in. Du bör veta mot vem (eller vilka om det rör sig om t.ex. en terroristcell) du ska spana mot. Det förekommer redan idag, så av det skälet behövs ingen sådan här lag. Om man nu vill ha ett explicit tillstånd att spana i kabel (vilket alltså redan förekommer) kan man naturligtvis med lätthet skriva in det i de lagar och förordningar som idag styr verksamheten. Men det måste finnas reella skäl och tydliga mål för att det ska bli effektivt. Annars riskerar det att bli någon form av ”låt-oss-kolla-om-det-finns-något-farligt-där-ute” verksamhet. Och om det nu finns några sådana verkligt tydliga hotbilder ”därute” vore det väl klädsamt om regeringen åtminstone antydde hur de ser ut?

När detta skrivs har debatten inträtt i ett skede som i mångt och mycket handlar om diverse tekniska lösningar för att komma tillrätta med lagens otydligheter och, faktiskt, rena olagligheterna. Och jag tror att det är precis där som förespråkarna vill ha debatten; att handla om tekniska ”lösningar” i stället för de mycket svårare principiella frågorna.

Så hur blev det så här? Jag tror två olika ”ideologiska skolor” möts här; Dels den ”svenska modellen” med samsyn, samförstånd och undvikande av konflikter. Dvs. inget är helt ”dåligt” utan det går alltid att kompromissa. För att göra det undviker man de riktigt svåra frågorna som t.ex. kränkningar och omotiverad spaning på stora mängder människor. Hit tror jag de flesta riksdagsledamöter hör. Detta förklarar även det i sig ganska obehagliga faktum att Riksdagen i ett av de fredligaste länderna i Europa, med enkel majoritet dessutom, åsidosatt sin egen grundlag som faktiskt förbjuder det allmänna att undersöka ”brev eller annan förtrolig försändelse” eller att avlyssna ”telefonsamtal eller annan förtroligt meddelande”.

Den andra ideologiska skolan är en ibland naiv syn på vad man kan göra tekniskt. Dvs. ”vi kan göra detta och därför är det bra att vi gör det”. Begreppet ”teknikneutral lagstiftning” passar som illustration till vad jag menar. En övertro på att tekniska innovationer kan leda till fantastiska genombrott.

Oförmågan hos båda dess ideologiska inriktningar att förstå reaktionerna på FRA-lagen är betecknande, men alls inte oväntade. Företrädare för båda dessa ideologiska inriktningar har reagerat på motståndet med att ”folk har inte förstått” och måste därför lugnas/övertygas/upplysas. Att det till mycket stor del är tvärtom: människor förstår visst vad det är frågan om, och det är DÄRFÖR man reagerar, finns inte med i tankeapparaten.

Till syvende og sidst är det ju också så att även med de olika tekniska ”lösningarna” kvarstår de grundläggande invändningarna orubbade: det innebär inget nytt skydd, eftersom kontrollmekanismerna i sig inte lär hitta något, om man inte redan vet VAR man ska spana. Och vet man det behövs naturligtvis inte ett så stort ingrepp. Historien visar också med all önskvärd tydlighet att teknisk spaning är ett utomordentligt trubbigt vapen att använda och fungerar bäst när det ”riktas in” i samband med annan underrättelseverksamhet.

Kränkningarna kvarstår också eftersom lagen inte gör åtskillnad mellan svenskar och andra samt att alla risker med ett omfattande avlyssningsengagemang finns kvar, om inte idag så i framtiden. Detta gäller även om man – för att bara ta ett exempel – tar fram tekniska lösningar för att separera ”svenska” IP-adresser från utländska IP-adresser. Ett förfarande som för övrigt ändå i grunden inte löser något eftersom svenskar naturligtvis också kan vara terrorister/brottslingar och det dessutom inte säkert går att veta om de ”svenska” IP-adresserna verkligen ”befolkas” av svenskar (sic!). Detta skulle också tvingas ske till mycket höga kostnader för skattebetalarna. Vi skall alltså betala vår egen övervakning. Det hela är så fullt av kryphål och brist på logiskt tänkande att ju längre resonemanget förs, desto snårigare blir det att hitta ut ur denna intrikata intellektuella labyrint. Dessutom; ska det vara någon effekt måste också material sparas, annars kan man inte följa upp spår och då är strukturen verkligen helt meningslöst.

Detta leder oss tillbaka till utgångspunkten och de tankar som på slutet av 1700-talet blev till en ganska solid grund för de demokratier vi har idag. Det är medborgarnas grundläggande väl och ve, med rättigheter och skyldigheter, som i slutändan bör styra över det politiska beslutsfattandet samt över vad våra beslutsfattare får och inte får göra. På både det principiella och det pragmatiska planet faller argumenten för FRA-lagen. Den starka reaktionen från så många olika håll och längs hela den politiska skalan ger ett högt betyg åt medborgarna i Sverige. Att, tämligen arrogant, låta påskina att detta beror på att samma medborgare ”inte förstår” ger ett lika lågt betyg åt de beslutsfattare som driver på lagen. Vi får se hur det slutar.

/Magnus Norell

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

19 Replies to “Tankar om FRA-lagen. / Magnus Norell”

 1. Mycket intressant. Den fråga som nu alla vill ha svar på är: Hur vet Magnus Norell att FRA spanar i kabel redan idag?

 2. Jonas/Erik H:

  Inte ett dugg konstigt, det startade redan i samband med Carnivore, Echelon där Sverige snabbt skaffade sig, ett eget miniechelon.
  Välkänt och gammalt.

 3. Har vi demokrati i Sverige?

  Ja, det har vi men hurdan är demokratin?

  ”Demos” är ett grekiskt ord som betyder – Folk.
  ”Kratos” betyder Styre eller ”att hålla” i någonting.

  Demokrati betyder alltså att folket håller (eller styr) samhället.

  I Sverige har vi ”representativ demokrati”. Då direkt demokrati skulle innebära att vi alla skulle försöka få plats i riksdagen så är det i praktiken omöjligt med en direkt demokrati.

  Vi låter oss (detta är viktigt för det är fortfarande vi som bestämmer) alltså ”representeras” av riksdagsledamöter. Trehundrafyrtionio stycken.

  Vi har inte valt ”härskare” – Vi har valt ”representanter”. Dessa representanter ”har” enbart att företräda oss. Vill vi att alla gator ska målas gula så ”har” dessa representanter bara att genomföra detta. Utan att styras av egna åsikter om vad som är bra eller dåligt.

  Dessa ”representanter” har valt att organisera sig i partier. Det är naturligt. Det blir mycket lättare att arbeta då och man kan få hjälp av personer som delar ens egen grundinställning. Därifrån till partipiska är det oerhört långt! Partierna sköter valrörelsen och nominerar representanter som någorlunda delar en gemensam värdegrund – Därefter väljer vi representanter genom att rösta på ett parti och kanske också ”personkryssa”.

  Det finns anledning att VI går igenom hur VI tänker låta oss representeras. Tänker VI låta våra representanter påverkas av småpåvar inom de olika partierna eller kräver VI av VÅRA representanter att dessa rakryggat står för sina åsikter – de som vi valt dem för att föra fram. Inga politiker är naturligtvis välkomna att delta i den debatten, i egenskap av politiker. Däremot är naturligtvis ALLA medborgare välkomna även de av OSS som VI valt att representera oss.

  Under inga omständigheter kan det godtas att VÅRA representanter röstar emot VÅR vilja. Om 52% av befolkningen är emot FRA-lagen men endast 31% är för den så får en sådan lag inte införas! Det enda en representant i det läget kan göra är att gå ut till de som representeras det vill säga OSS och argumentera, argumentera och åter argumentera.; På torgmöten, genom dörrknackning, i lokala media… Men aldrig, aldrig genomdriva någonting emot VÅR vilja!

  Tack Magnus Norell, för din artikel!

  Det finns all anledning till en stort anlagd idédiskussion om hur VI vill inrätta vårt samhälle!

  Det är bråttom.

 4. Frågan är hur åstadkomma detta?
  Frågan som sådan, har redan diskuterats i åratal. Men ett fåtal har lyssnat.

  Det är en rätt hög tröskel, vilken måste klättras över, för att nå målet. Skyddandet av vårt demokratiska samhälle och göra det, utan att begå övertramp.

  Ser man till de lagar och den teknik, det nu är fråga om. Kan det vara lockande för maktinnehavare, till att missbruka system, vilka låter sig missbrukas. I det system vi har nu, är det redan inbyggt och klart.
  Både lagstadgat och tekniskt.

  Är det så att det kan missbrukas, kommer det att missbrukas.
  Vi kan kalla det, för en naturlag.

  Jens Os last blog post..Bloggcensur och svt24 på tapeten

 5. En intressant text. Tack för den!

  Jag tycker att det är bra att en forskare påpekar vad som varit uppenbart för och påtalats av mig med flera med datorbakgrund: endast riktad spaning är effektiv. Att leta upp tidigare okända hot med bred sökning fungerar inte eftersom det inte finns någon tillförlitlig sökprofil. Vad det handlar om är spioneri – inte att avslöja tidigare okända terrorhot. Terroristargumenten verkar mest vara ett sätt att försöka ge lagen falsk legitimitet, men jag tror de flesta kan se igenom det.

  Det är också välgörande att Magnus Norell bekräftar att det är mycket svårt att utföra efterhandskontroll för andra än de som är djupt insatta i verksamheten. Detta skapar svårigheter rörande kontrollorganens effektivitet, oberoende och legitimitet.

  Jag kan hålla med om att debatten snöat in litet grand på detaljer, men det tror jag är tillfälligt. Det mest har redan sagts om det övergripande varför inlägg som tillfört mer detaljerad information kommit att uppmärksammas mer på sista tiden. Men jag tror inte att man ska ta det till intäkt för att den principiella kritiken på något sätt minskat i styrka. Vi får väl se den 16:e september.

 6. Här kan man även ta med, som en analogi om kontrollsamhället.
  I den artikel vilket http://svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1673627.svd SvD publicerar, under rubriken:

  ”Måste lämna fingeravtryck för att äta i skolmatsalen”

  Kan mycket väl likställas, vid den massövervakning. Vilket FRA kommer att bedriva mot oss, vilka är helt oskyldiga.

  Skillnaden är dock att FRA:s metod, är betydligt större i omfattning. Men se globalt på Sverige, som om det vore en skola.
  Eller skolan som om, rektorn är regeringen och i matkön står FRA och kontrollerar alla.

  Jens Os last blog post..Barns och dina digitala tummar

 7. Stor respekt för Norell som ger en tydlig och klar sammanfattning av det egentliga läget.
  Varför lyssnar inte riksdagen på landets främsta.. ofattbart!

 8. Aba:
  Jag tror att den frågan är relativt enkel att besvara. Man har lyssnat till sina egna experter, trots att man egentligen skulle behöva lyssna mycket, mycket bredare än vad man har gjort. Vad gäller specifikt Magnus Norell så vet jag faktiskt inte vad man har för expertis som kan tänkas stödja FRA-lagen ur perspektivet ”vilken nytta kan detta göra..:”, men Norell borde definitivt ha tillfrågats om just den saken.

  Erik Hultins last blog post..Tankar om FRA-lagen. / Magnus Norell

 9. Sverige, en hotad nation?

  Tack Magnus för en väldigt bra text och insiktsfulla inlägg under FRA-hearingen!

  Här är några tankar om vad som kom fram under hearingen samt ett förslag på ett alternativ till ”FRA-lagarna”,

  Jag tycker också att debatten på ett sätt är helt bakvänd, vi disskuterar olika lösningar utan att först ha någon relevant problembeskrivning.

  En nyhet för mig som kom fram under FRA-hearingen, var att Regeringen samt regeringskansliet kommer att kunna använda FRA utan någon som helst insyn från något kontrollorgan.
  Anders Eriksson: Regeringen behöver inget tillstånd, detsamma gäller regeringskansliet. Istället finns en skrivning i lagen om att regeringen ska samråda med tillståndsmyndigheten innan man ger ett uppdrag.
  Det står ej något om vem som har företräde i händelse av avikande meningar om ett specifikt uppdrag?

  Ett av argumenten som FRA förespråkarna har fört fram är att sverige inte skall behöva vara beroende av andra länder för att få tillgång till information.
  Senast av Mats Nordqvist, chef för access och dataflödet för FRA

  Samtidigt bantar man sveriges försvar så till den milda grad att vi inte kommer att ha någon som helst möjlighet att försvara oss själva, regeringen borde i konsekvensens namn lägga ned försvaret om man tror att, bara vi inte hotar någon annan så kommer ingen att hota oss.

  Det är den enda logiken som jag kan se efter beslutet att bygga om sveriges enda minläggningsfartyg HMS Carlskrona till ”Spionfartyg” och därmed öppna upp våra hamnar vid ett eventuellt angrepp.
  Sanna Rayman frågade Jevrell om detta under hearingen, Jevrell påstod först att han inte hade någon kännedom om detta, sedan ändrade han sig och sade att HMS Carlskrona skall ersätta Orion?
  (HMS Carlskrona är Sveriges största krigsfartyg.)

  Regeringsförespråkare har ju efterlyst ett alternativ, jag har härmed ett förslag hur ”signalspaning” skall regleras.

  I Tyskland måste myndigheterna gå till en domstol om dom vill använda sig av hemlig avlyssning, detta gäller för alla medier, mao. ett teknikneutralt system.

  Som Anders Eriksson nämde på FRA-hearingen är det också reglerat vilka metoder som får användas, och i vilken situation som varje enskild metod får brukas.
  Jag tyckte att han var något otydlig med att påpeka att i normalfallet får myndigheterna endast ta del av trafikdata (Från, Till, Tid) efter tillstånd från domstol, och måste således motivera sig explicit för en domare om man behöver genomföra regelrätt avlyssning.

  Förslaget lyder: Vi kopierar helt enkelt de regler som gäller i Tyskland. (Med justeringar map. Svensk lag.)

  Varför skall vi i Sverige ha ett otydligare regelverk än Tyskland, då det torde föreligga ett större ”terroristhot” där än här?

  Jan Sjöholms last blog post..Geopolitik of the weak -The 51th state

 10. @Jan Sjöholm:
  Om du läser lagrådets yttrande så vill jag minnas att det finns en ledamot som reserverat sig mot att regerings spaningsuppdrag inte kontrolleras lika strikt.

 11. Tack TOR för tipset,Jag hittade ett mötesprotokoll från 2007-02-09,
  http://www.lagradet.se/yttranden/Forsvarsunderrattelseverksamhet.pdf

  Det är en ganska lång text, men på sid 7 finns en ganska viktig mening som riksdagsledamöterna har glömt bort.

  ”En viktig utgångspunkt är därvid dels att myndigheterna inte får ges så vida befogenheter att medborgarnas tilltro till dem påverkas negativt, dels att regelsystemet blir så transparent och tydligt att systemet även i övrigt framstår som godtagbart.”

  Samt på sid 13

  ”Justitierådet Leif Thorsson anför för egen del:
  I det remitterade förslaget undantas inriktningar av signalspaningen som avser regeringens eget underrättelsebehov från tillståndsplikt,och enligt Lagrådets förslag undantas sådan inriktning som har angetts av regeringen eller Regeringskansliet.
  Enligt min mening finns det inte grund för att i en reglering som skall uppfylla Europakonve ntionens krav om skydd för privatliv och korrespondens undanta signalspaning som utförs för regeringens räkning från kravet på rättslig förhandsprövning.”

  Har vi verkligen givit våra förtroendevalda mandatet att tänja på både vår grundlag samt Europakonventionen?

  Jan Sjöholms last blog post..Geopolitik of the weak -The 51th state

 12. Jan:

  ”Har vi verkligen givit våra förtroendevalda mandatet att tänja på både vår grundlag samt Europakonventionen?”

  Det ser inte bättre ut. Har påpekat ordalydelsen tidigare.
  Ävenså i en e-postning till Jan Ericson (m).
  Den är ligger uppe i min blogg.

  http://www.odsvall.se/blog/2008/08/oppet-brev-till-jan-ericson-m/

  Har även fått svar.

  http://www.odsvall.se/blog/2008/08/svar-fran-jan-ericson-m/

  Svaret antyder på att felaktig information, kan ha tilldelats åtminstone honom. Även fler måste i så fall, ha tilldelats ett felaktigt underlag.

  Dataretentionen tycks han inte direkt gilla, tack vare lagringen av trafikdata. Men nu misstänker vi ju, att även FRA kommer att göra på det viset.

  Hela det här spektaklet, blir bara en mer kusligt.

  Jens Os last blog post..Barns och dina digitala tummar

 13. .
  När inte bara en lag, utan lag efter lag (flera om avlyssning, antiterroristlagarna dessutom sqammanfaller med att Försäkringskassan terroriserar dödsjuka cancerpatienter…

  …måste man inte skippa finliret då och börja ifrågasätta demokratin och rättssäkerhetens grunder?

  Är vi medborgare, undersåtar eller etablissemangets slavar?

  Sedan länge förekommer avancerad mobbning /pennalism i Sverige. Sådan smygfascism är farlig och antidemokratisk. Ex. många hemlösa har inte alls misskött sig och straffat ut sig ur sina lägenheter. Nej, i många fall handlar det om den Svenska extrema pennalismen. Läs mer nu! …t.ex här:
  Länkstation: http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929

  M.v.h
  Morgan Ohlson (morgan.o@passagen.se)
  # Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08
  # Hemlös sedan 2008-07-01

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.